ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุโรชินทร์ แย้มพุ่ม
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล