โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ที่มาของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายหลังการปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 และการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการนำแนวคิดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไรก็ตามตลอดช่วงเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ยังคงมีข่าวการดำเนินงานที่ขาดความโปร่งใสและการร้องเรียนเรื่องทุจริตในการรับบริการของหน่วยงานภาครัฐจากภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับภาพลักษณ์การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งที่ผ่านมามีค่าคะแนนค่อนข้างต่ำมาโดยตลอด

ล่าสุดประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI ประจำปี 2020 อยู่ในอันดับที่ 101 ของโลกจาก 180 ประเทศ โดยปี 2566 ขยับอันดับขึ้นมา 9 อันดับ แต่ไทยยังคงรักษาคะแนนรวมที่ 36 คะแนน

ตัวชี้วัดย่อย ITA 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1
ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างองค์กร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์/พัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A Webbroad
O9 Social Network
O10 นโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2
การบริหารงาน

O11 แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3
การบริหารเงินงบประมาณ

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5
การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารงาน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ระบบสำรวจการดำเนินงานของ อปท.

การสำรวจการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

 Chat Bot Facebook

 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม

2852583
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
267
1689
267
2836759
49135
63676
2852583

Your IP: 172.69.165.13
2024-07-21 02:31